Om Lenning Konsult

Jan Lenning, PhD

Jan Lenning har 30 års erfarenhet från verkstadsindustri och telekombranschen, olika roller som linjechef och expert, och från olika typer av funktioner, till exempel R&D, Sales & Marketing och Customer Services. De senaste 15 åren har Jan arbetat med att bygga och revidera ledningssystem enligt olika standarder, till exempel ISO 9001 och ISO 14001. I detta arbete har Jan ansvarat för förbättringsprojekt, globala interna och externa revisionsprogram, kontrakt med certifieringsorgan, och för att genomföra kompetensutveckling av interna revisorer. Dessutom har Jan agerat expert och rådgivare i frågor rörande ledningssystem och ledningssystemstandarder, tolkning av standardkrav och implementering av dessa. Denna erfarenhet och kunskap har också efterfrågats i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, där Jan till exempel var utsedd ordförande och expert i SIS arbetsgrupp under den senaste revisionen av ISO 19011:2018, Vägledning för revision av ledningssystem.

Genom rollen som internrevisor i globala, multikulturella, organisationer föddes ett intresse för att förbättra revisionsprocessen. Många organisationer som Jan reviderade uppfattade revisioner som en polisverksamhet, som en verksamhet som upptog dyrbar tid, och gav lite värde tillbaka till organisationen. Detta ledde sedermera till en tjänst som industridoktorand på Chalmers. I sin doktorsavhandling, med titeln The augmented audit service: Supporting value reation beyond assuring compliance, presenterade Jan 2020 en modell för hur revisioner av ledningssystem kan utvecklas till att addera värde bortom att säkerställa efterlevnad till standardkrav. Avhandlingen är baserad på fem forskningsartiklar där bland annat studier gjorts av förändringar i revisionsprocessen och hur de reviderade upplever dessa.

Idag arbetar Jan som rådgivare till olika organisationer gällande ledningssystem och revisioner, men även som föreläsare och certifieringsrevisor.

Vill du veta mer?